20-02-14

Provincieraadszitting van 19 februari 2014

Twee agendapunten zorgden vrij onverwacht voor het nodige vuurwerk. Met name de goedkeuring van de Meerjarenplannen 2014-2019 en de akteneming van de Budgetten 2014 van de islamitische gemeenschappen Ensarija Gent (Bosnische moslims) en Yavuz Sultan Selim Ledeberg (Turkse moslims). Ik stelde in mijn tussenkomst dat beide gemeenschappen niet voldeden aan de opgelegde voorwaarden inzake de taalwetgeving omdat zij geen Nederlandstalige webstek hebben. De respectieve webstekken zijn in het Bosnisch en het Turks opgesteld. De N-VA steunde ons hierin. Gedeputeerde Dauwe gaf dit trouwens ruiterlijk toe. De deputatie wou eerst deze punten vervolgens laten uitstellen tot de volgende provincieraad. Ik antwoordde dat uitstel meestal afstel betekent en wou hier niet mee akkoord gaan. Daarna wou men dit punt laten goedkeuren onder de opschortende voorwaarde dat beide webstekken binnen de 30 dagen in het Nederlands zouden aangeboden worden. Er ontspinde zich een hele discussie waarbij beide punten uiteindelijk dan toch verdaagd werden. Wij bleven bij ons standpunt dat beide gemeenschappen expliciet niet voldeden aan de wettelijke voorwaarden en dat beide punten bijgevolg weggestemd moesten worden. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd ...

Ik stelde ook nog een mondelinge vraag aan de deputatie en de gouverneur over een uitnodiging die wij ontvingen voor het "Congres Lokale en Provinciale Politiek" te Gent op maandag 17 maart 2014

Duiding van het provinciaal belang:

Dit congres wordt georganiseerd door het "Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent". Heel wat ambtenaren en politici verlenen als sprekers hun actieve medewerking als sprekers. Daarbij ook dhr. A De Smet, Provinciegriffier Oost-Vlaanderen en dhr. Jan Briers, Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. Opvallend daarbij dat opnieuw geen lokale, provinciale of nationale politici van Vlaams Belang, LDD en PvdA werden uitgenodigd. Zelfs bij het einddebat "Vlaanderen en de lokale besturen na 25 mei 2014?" ontbreken politici van deze drie partijen. Niettemin verleent de provincie Oost-Vlaanderen haar actieve medewerking aan deze toch wel uitgesproken anti-democratische activiteit door het verspreiden van deze uitnodiging onder de Oost-Vlaamse provincieraadsleden én het betalen van het inschrijvingsgeld (dat uiteindelijk toch 120 euro per persoon bedraagt) van de provincieraadsleden die aan dit congres wensen deel te nemen.

Concrete vragen

  • Zijn de leden van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen (waaronder de Gouverneur en de Provinciegriffier) zich bewust van het anti-democratisch karakter van dit initiatief?
  • Waarom nemen de Provinciegriffier en de Gouverneur deel aan dit congres?
  • Waarom maakt de Provincie Oost-Vlaanderen publiciteit voor dit anti-democratisch initiatief?

Eerste gedeputeerde Sander Vercamer gaf (zoals gebruikelijk) een zeer uitvoerig antwoord. De organisator, Prof. dr. H. Reynaert (Onderzoeksgroep ‘Centrum voor Lokale Politiek’), verwees naar het feit dat wij in Gent steeds worden uitgenodigd wanneer het ‘werkelijk’ een verkiezingsdebat betreft en dat er voor zijn jaarlijks ‘Congres Lokale en Provinciale Politiek’ gekozen is om alleen partijen uit te nodigen die vandaag in de meerderheid zitten of ooit in een meerderheid hebben gezeten, “anders moet ik ook PvdA en LDD uitnodigen”, dixit Reynaert. Bovendien zou Vlaams Belang steeds geweigerd hebben om mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken van UGent. Gouverneur Briers voegde daar nog aan toe dat de provincie in feite ook geprotesteerd had omdat er geen provincieraadsleden en/of gedeputeerden uitgenodigd waren voor de verschillende debatten/werkgroepen. Ik wees gedeputeerde Vercamer erop dat het niet nodig was om steeds weer een dergelijke neerbuigende toon aan te slaan telkens hem een vraag gesteld werd. Hij moest even slikken ...

De commentaren zijn gesloten.