11-02-15

Nevele: na ruim twee jaar een geheel persoonlijke evaluatie van de huidige coalitie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 liggen al ruim twee jaar achter ons. De nieuwe coalitie werd gevormd met drie partijen: CD&V (8 zetels), N-VA (4 zetels) en sp.a (3 zetels). Men koos dus (net als tijdens de voorbije legislatuur) voor een ruime meerderheid (15 op 21 zetels). Rekenkundig was de sp.a dus niet nodig. Naar verluidt had de N-VA er op aangedrongen om de sp.a er bij te nemen omdat deze partij schrik had om als nieuwkomer in het college "overspoeld" te worden door de CD&V. Ik denk dat de N-VA daar nu wel anders over denkt ... Hoe meer partijen in een coalitie, hoe meer kans op uiteenlopende standpunten. En dat hebben we al mogen merken.

Misschien toch eens tijd om een eerste evaluatie te maken van deze "vernieuwende" meerderheid. Een eerste vaststelling: heel wat raadsleden blijven afwezig, zowel in het straatbeeld als in het sociale leven. Dat was vroeger wel eens anders. Op dit vlak scoren de oudgedienden misschien nog het best. Nu, eerlijk gezegd. Het is niet omdat je alom aanwezig bent, dat je daarom een goed politicus of goede politica bent. Maar het kan toch wel nuttig zijn om hier en daar eens de vinger aan de pols te houden. Zeker als het gaat om belangrijke dossiers. Op de info-avond over de herinrichting van Hansbekedorp, heb ik maar 2 leden van het College gezien. Verder nauwelijks iemand. Op die momenten verwacht je toch meer betrokkenheid van de gemeenteraadsleden! Typerend is dat bijna niemand de nieuwkomers in het College van Burgemeester en Schepenen kent, een uitzondering niet te na gesproken. Een verpletterende indruk hebben ze dus (nog) niet nagelaten.

Een tweede vaststelling. Inzake een aantal dossiers zijn we, ondanks de vele beloftes, nog geen centimeter opgeschoten.

 • De aanpassing van het "Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan"? Dit kon toch geen probleem vormen? Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco werd hiervoor ingeschakeld. Sindsdien niets meer van vernomen (buiten misschien hier en daar een factuur ...).
 • De ontsluitingsweg naar Ter Mote om het dorp van Nevele te ontlasten. Nog niet gerealiseerd. Na meer dan 20 jaar soebatten en procederen komt men nu plots met een alternatief aandraven.
 • Het Brandweerdossier. Eerst was er de treurige soap rond de nieuwe brandweercommandant die het al snel voor bekeken hield. Vervolgens het ongelofelijke verhaal van de exuberante aankopen. Tegen heug en meug en tegen ieders advies in werden de aankopen van een ambulance van 60.000 € en een ladderwagen van liefst 640.000 € doorgedrukt. Slechts luttele maanden later bleek dat ze door niemand gewenst waren. De N-V was duidelijk "not amused", maar de echte verantwoordelijke voor deze miskopen bleef toch buiten schot.
 • De realisatie van een nieuw gemeentehuis. Met veel bombarie in de pers aangekondigd maar ook hier zaten N-VA en sp.a duidelijk op een verschillend spoor. Het kwam zelfs tot een bitse woordenwisseling ... in de pers! Burgemeester Cornelis had nochtans stellig beloofd dat er nooit discussies in de pers uitgevochten zouden worden en had vastgesteld dat de sfeer binnen het College nog nooit zo goed geweest was. Tja, slechter dan tijdens de vorige legislatuur was nu eenmaal ook niet mogelijk.
 • De veelbesproken blauwe zones. De kostprijs van de controles hiervoor moest gedekt worden door het uitschrijven van duizenden boetes (of moet ik zeggen "retributies"?). Helaas bleek dat de bestelde verkeersborden (30.000 €) niet in overeenstemming waren met de vigerende wetgeving. Oeps, dat zou een menselijk foutje geweest zijn van een bediende die intussen niet meer op het gemeentehuis werkte en dus de ideale zondebok bleek.
 • Het voetbaldossier dat alsmaar grotesker wordt. Twee ploegen genieten van een huursubsidie. Alle vier de ploegen krijgen een onderhoudssubsidie voor de terreinen. Globaal geschat op pakweg 25.000 € op jaarbasis. Daarnaast werden er nog honderdduizenden euro's gespendeerd aan de renovatie van de infrastructuur  die eigendom was van de gemeente. Dit in afwachting van een definitieve oplossing. Deze oplossing zou bestaan in een investering van een kleine ... 900.000 € in twee sites (waarvan er één GEEN eigendom is van de gemeente). Twee ploegen moeten dus hun activiteiten overbrengen naar één van de beide (door het gemeentebestuur geselecteerde) sites of hun activiteiten noodgedwongen stopzetten. In die optiek werd zelfs een reeds advocaat ingeschakeld. Op de vraag waarom er ruim 500.000 € zal geïnvesteerd worden in de realisatie van een sportcomplex op gronden die niet eens eigendom zijn van de gemeente, kwam nooit een afdoend antwoord. Daarentegen zal een site waar Nevele eigenaar van is (en waar de gemeente voor een paar jaar nog 200.000 € in heeft geïnvesteerd), moeten verlaten worden. Als ik die 900.000 € deel door die 25.000 € op jaarbasis, dat kom ik tot de vaststelling dat een eerste besparing pas binnen ... 36 jaar gerealiseerd zal worden! Als dat nu eens geen blijk is van langetermijnvisie!
 • Cultuurhuis te Hansbeke. Voor een paar jaar na een renovatie van het dak en het schrijnwerk met veel toeters en bellen "ingewijd". Tot bleek dat de elektriciteit volledig afgekeurd werd en het gebouw niet brandveilig bleek. Sindsdien staat het Cultuurhuis daar werkloos en verlaten te staan.
 • Het "Foyer" aan de bibliotheek en het "Auditorium De Klaproos". Na jaren eindelijk gerealiseerd voor de "luttele" som van 500.000 € (voor amper één ruimte). Al van bij de opening bleek dat er blijkbaar geen geld geweest was voor geluidswerende maatregelen, deftig meubilair en een functionele toog. Zijn dat nu net drie van de basisvoorwaarden waar een echt foyer moet aan voldoen ...
 • De windmolens. Iedereen spuit mist en schuift de verantwoordelijkheid door naar de provincie vanwege het "Provinciale Windplan". Dit werd in de provincieraad trouwens altijd gesteund door de N-VA. Tot op de allerlaatste stemming bleek dat de N-VA zijn huik naar de wind gehangen had en dan toch tegenstemde. Niet omwille van de druk van de lokale kiezers maar omwille van de druk vanuit Aalter en de titelvoerende burgemeester aldaar (in Aalter is een CD&V-N-VA-kartel aan de macht). PDC wil immers geen windmolens in zijn gemeente of in de onmiddellijke buurgemeenten. En zoals we reeds langer wisten, PDC's wil is wet in Nevele ... 
 • DCO Buren heeft de geest gegeven en is in handen overgegaan van een privébedrijf. Toegegeven, de oprichting ervan werd indertijd min of meer opgedrongen door de federale overheid. Maar dit belet niet dat het lokale beleid in de loop der jaren te veel voor Sinterklaas heeft willen spelen (door het geven van extra-legale voordelen aan de personeelsleden die in feite financieel niet haalbaar waren), te weinig toezicht heeft uitgeoefend (op boekhoudkundig vlak én op het schrikwekkende ziekteverzuim). De huidige (of laatste?) voorzitter werd dus met een uiterst moeilijke erfenis opgezadeld. Betrokkene heeft het dossier op de best mogelijke manier afgehandeld waardoor alle personeelsleden hun job konden behouden (zij het tegen minder gunstige voorwaarden). De DCO's van de ons omringende gemeenten zijn er trouwens niet veel beter aan toe en om die reden kon een samensmelting of fusie niet doorgaan.

Maar niet getreurd, ik kan ook een aantal positieve zaken vermelden.

 • Het Nevelse OCMW is er in geslaagd de werking te stevig rationaliseren en de gemeentelijke bijdrage gevoelig terug te dringen (100.000 € op jaarbasis). Dit gebeurt in niet steeds makkelijke omstandigheden (o.a. vanwege de vele voortdurend veranderende wetten, decreten en andere reglementitis). Waarvoor onze lof! Politiek zal men echter niet kunnen oogsten want de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken Homans (N-VA) is van plan de OCMW's samen te voegen met de gemeentelijke werking. Dus exit OCMW-raad en -mandatarissen ...
 • De nieuwe sporthal in Nevele komt er dan toch. Zij het dat de realisatie én de uitbating in handen zullen liggen van FARYS (de vroegere o.a. watermaatschappij TMVW). De clubs die vroeger rekenden op de inkomsten van de kantine, houden hun hart bang vast. De gemeente heeft wel beloofd om de gederfde inkomsten te compenseren, maar iedereen weet en beseft dat dit gewoonweg onmogelijk zal zijn. Vraag is ook wat er met de oude sporthal in Landegem zal gebeuren. Het heeft immers geen zin om nieuwe capaciteit te creëren als er op een andere locatie capaciteit wegvalt. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat de kosten aan de oude sporthal waanzinnig hoog zullen oplopen. Het zal dan ook niet evident zijn om de noodzakelijke renovatie daadwerkelijk uit te voeren.
 • De realisatie van de nagelnieuwe en langverwachte technische loods voor de Technische Diensten (naast de brandweerkazerne). Een gemeente die naam waardig, moet heden ten dage kunnen beschikken over een multifunctioneel en tevens comfortabel en efficiënt gebouw. Ook hier liep de kostprijs echter "ietwat" hoger op dan wat initieel voorzien was. Dit gebouw lijkt ook nog te lijden aan bepaalde kinderziektes die niet te begrijpen vallen. Men verwacht toch van zogenaamde experten dat zij alle mogelijke hindernissen kunnen voorzien, maar dit is dus duidelijk niet het geval. Maar laat ons hopen dat alles opgelost kan worden zonder al te veel bijkomende kosten.
 • De nakende modernisering en aanpassing van het "Containerpark". Dit is o.a. het gevolg van de steeds evoluerende wetgeving. Maar laat ons eerlijk zijn, het "containerpark" is wat mij betreft altijd het paradepaardje geweest van de gemeente Nevele. Als Nevele op één vlak bewezen heeft, dat het wèl iets kan realiseren, dan is het wel op dit gebied.
 • De realisatie van het nieuwe jeugdhuis voor Mixit!. Kostprijs zou 500.000 € zijn, maar ik ben van mening dat dit over de partijgrenzen probleemloos aanvaard wordt. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat ook de jeugd, die niet verbonden is aan of met een specifieke jeugdbeweging, een eigen veilige stek moet kunnen krijgen.
 • Het opnieuw invoeren van de tentoonstellingsruimte "De Wandelgangen" en het verder organiseren van de theateractiviteiten in "De Klaproos". Hier wordt met heel weinig middelen toch flink wat cultuur geboden aan de Nevelenaars. Men moet er wel op toezien dat "men" niet alleen kunstenaars die aanleunen bij de eigen maatschappelijke gezindheden aan bod laat komen. Graag ook pluralisme binnen de lokale cultuur.
 • Het verder investeren in de "Buitenschoolse Kinderopvang". Na vele omzwervingen in tijdelijke locaties (waar telkens veel geld moest geïnvesteerd worden), lijkt alles eindelijk ongeveer op zijn plooi te zitten.

Verder zijn wij benieuwd naar wat er nog allemaal in de pijplijn zou kunnen zitten. We moeten wel rekening houden met het gegeven dat de 11.000.000 €, waar deze coalitie bij hun aantreden kon over beschikken, nagenoeg opgebruikt zijn. We houden dan ook ons hart vast of dat alles wat is en nog moet komen, kan uitgevoerd en onderhouden worden zonder het verhogen van de van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ...

De commentaren zijn gesloten.