02-03-12

Antwoord op mijn mondelinge vragen in de gemeenteraad van 28 februari 2012

1. Vergadering op de provincie m.b.t. de mogelijke windmolens (schepen Verhaege).

Schepen Verhaege antwoordde kort op mijn vragen en zei o.a. dat er nog geen verslag beschikbaar was. Ik heb intussen via andere kanalen een verslag in handen gekregen en het verhaal van schepen Verhaege wijkt nogal af van wat in dit verslag opgetekend staat. Zo zei hij dat er 6 personen aanwezig waren, in het verslag staan 15 namen van aanwezigen genoteerd!

Op 17/02/2012 ging op de provincie een vergadering door op initiatief van deputé De Buck. Voor Nevele tekenden schepen Verhaege en de stedenbouwkundige ambtenaar present.  Het betrof reeds de derde vergadering over een mogelijke "visievorming" rond windmolens: waar (weinig bebouwde, open en winderige gebieden in omgeving Maldegem-Eeklo en in de omgeving van de E40 van Aalter tot Aalst) en onder welke vorm (clustervorming, nieuw te ontwikkelen duurzame bedrijventerreinen) kunnen windmolens ingeplant worden? Beide scenario's 'windlandschap E40' en 'duurzame bedrijventerreinen' zijn niet combineerbaar. Om een visuele scheiding te hebben tusseen de verschillende clusters dient een afstand van ongeveer 7 km gerespecteerd te worden!

Op 17/03 worden de resultaten van de studie E40-Maldegem-Eeklo toegelicht. Dit betekent tevens het startschot van de advies- en inspraakronde. Op 19/04 zou een infovergadering ingericht worden. De lokale besturen zouden tegen 1 mei een advies moeten formuleren.

Het is duidelijk dat men nog voor de verkiezingen van 14 oktober een aantal dossiers wil 'forceren'. Men beseft immers dat er nauwelijks een draagvlak voor deze dossiers bestaat. Het lijkt erop dat keuzes zich opdringen. Ofwel gaat men door (ook al is het communicatietraject te kort), ofwel neemt men zijn tijd voor communicatie en draagvlakvorming met als risico dat het te laat zal zijn om ruimtelijk aan te sturen. De deputatie kiest dus voor de eerste weg! 

Ik kom op de eerstvolgende gemeenteraad zeker uitgebreid terug op dit verslag!

 

2. Verkeershinder IJsbeerlaan: snelheden + maximum tonnage (schepen Vervaeke).

De schepen antwoordde dat de Raad van State intussen een uitspraak gedaan heeft. Het is echter nog niet onmiddellijk duidelijk of de pachter een nieuw bezwaar bij de Raad van State heeft ingediend. Het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Veneco heeft nu een procedure bij de vrederechter ingeleid. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de rechtsgang sterk ingekort wordt. Dit is immers een burgerlijk en geen strafrechterlijk geding. Maar zelfs in het meest gunstige scenario zal de ontsluitingsweg nog niet voor morgen zijn, ook niet voor de eerstkomende maanden. Intussen blijven de bewoners van de IJsberlaan met de gebakken peren zitten. Raadslid Eric Van Huffel (Nieuw Nevele) kwam tussen en zei dat de snelheid van de voertuigen niet al te hoog kon liggen vanwege het te bochtig parcours van de IJsbeerlaan. Hij stelde bovendien dat het vrachtverkeer toch ergens moet kunnen passeren. Opnieuw werd duidelijk dat het gemeentebestuur weinig of geen impact (meer) heeft op de politie. De burgemeester kan wel vragen om controles uit te voeren (op snelheid en maximum tonnage) maar daarom doet de politie dat nog niet altijd. De politie zou immers geconfronteerd worden met een veelheid aan taken, o.a. als gevolg van de nieuwe Salduz-wet (elke verdachte mag op eenvoudig verzoek enkel nog verhoord worden in het bijzijn van zijn of haar advocaat, wat een hele rompslomp met zich meebrengt omdat de verdachte niet gelijk waar en wanneer mag verhoord worden). Dit is duidelijk een probleem dat op een hoger niveau moet aangekaart worden. Er is ook nog het bijkomende probleem dat de uitgevoerde controles moeten beantwoorden aan een aantal strikte voorwaarden (omgeving, opstelling van de voertuigen, camera's en dies meer). In een woonwijk blijkt dat dus geen eenvoudige opgave te zijn.

22-12-11

"Het Laatste Nieuws" van 22.12.2011

Commissie moet duidelijkheid brengen over ringweg

Met verschillende tracés, een geschorst gemeenteraadsbesluit en een onduidelijk standpunt van de hogere overheid is het dossier rond de ringweg in Hansbeke een onoverzichtelijk kluwen. Een commissie met alle betrokken partijen moet duidelijkheid brengen.

Dit is een verziekt dossier dat een halve burgeroorlog ontketende in Hansbeke. Er moet een einde komen aan de stellingenoorlog." Olaf Evrard (Vlaams Belang) bond tijdens de afgelopen gemeenteraad de kat andermaal de bel aan bij de stand van zaken rond de ringweg.

Hitler
Een wapenstilstand zat er dinsdagavond alvast niet in. Verwijten over belangenvermenging, leugens en ander fraais vlogen heen en weer. Met een cynische "Hitler heeft gesproken" ging Jef D'hondt (Open Vld) flink uit de bocht, de voormalige schepen bleef ook na een zelfgekozen afkoelingsperiode razend op burgemeester Johan Cornelis (CD&V). Die stemde tegen een alternatief tracé dat in maart met een wisselmeerderheid is goedgekeurd. Het besluit is ondertussen wel geschorst door de gouverneur en wordt geacht 'nooit bestaan te hebben'.

Bouwvergunning
"Op 1 augustus zullen de werken starten. Zowel Wegen en Verkeer als Infrabel dienen binnenkort een bouwvergunning in", weet Cornelis. Maar er hangt nog heel wat mist: welke procedure volgt er, en - nog belangrijker - welk tracé zal de ringweg volgen, en wie beslist daarover? Vragen waar het gemeentebestuur zelf geen antwoord op heeft. "Ik weet ook niet hoe het verder moet", gaf Cornelis toe. Eric Van Huffel (Nieuw Nevele) werpt zich op als compromisfiguur. "Laten we alle betrokken partijen rond de tafel brengen tijdens een commissie". Het voorstel is éénparig aanvaard, een datum werd evenwel nog niet geprikt. (GRG)

© 2011 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws /
Publicatiedatum: 22 december 2011
Auteur:

08:35 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hansbeke, ringweg, olaf evrard, eric van huffel, jef |  Facebook |

19-11-11

Wedstrijdbal VVE Hansbeke - WS Lotenhulle

Op 13/11 gaf ik een matchbal voor de voertbalwedstrijd VVE Hansbeke - WS Lotenhulle. Andere milde schenkers waren Willy Diaz, gemeenteraadslid Eric Van Huffel, Ilse Descamps (café 't Brouwershof) en Sofie Van Parys. Hansbeke won de wedstrijd met 2-1en staat nu 5de in de algemene rangschikking.

 

foto 2.jpg

foto 3.jpg

foto 4.jpg

foto 6.jpg

 

 

21-09-11

Gemeenteraad 20 september 2011

De gemeenteraad begon met een minuut stilte n.a.v. het schielijke overlijden van sp.a-boegbeeld Roland De Paepe (67 jaar). Hij was 12 jaar gemeenteraadslid (1983 - 1994) en 12 jaar schepen (1995 - 2006). Beroepshalve was Roland wnd. Administrateur-generaal van de Vlaamse Landmaatschappij. Als autoriteit op het vlak van de ruimtelijke ordening had hij een grote impact op bepaalde dossiers. Zo lag hij aan de basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Nevele was de eerste Vlaamse gemeente die over een dergelijk goedgekeurd plan beschikte. Roland had zijn voor- en tegenstanders maar werd wel alom gerespecteerd.

De gemeenteraad besloot niet in te gaan op mijn voorstel van raadsbesluit tot uitvoering van een "subsidiereglement inbraakpreventie in particuliere woningen" dat ik op 30 november 2010 had ingediend. Intussen werd immers door de "FOD Binnenlandse Zalen Algemene Directie Veiligheid en Preventie" een belastingvermindering voor woningbeveiliging tegen diefstal (en brand) ingevoerd. Deze belastingvermindering is ook geldig voor het jaar 2011. Bovendien heeft de politiezone LoWaZoNe intussen ook een dienstverlening diefstal- en inbraakpreventie opgezet. Ik kon hiermee akkoord gaan want mijn voorstel zou inderdaad grotendeels een overlapping geweest zijn van de hierboven beschreven maatregelen.

De openverklaring van de statutaire betrekking van bestuurssecretaris werd unaniem goedgekeurd. Toch had ik kritiek op het feitdat de wervingsreserve al van 1997 dateert. Het is aangewezen dergelijke hoge functies niet alleen open te verklaren bij wijze van bevordering, maar ook via aanwerving. Het is belangrijk het personeelsbestand af en toe te injecteren met 'nieuw bloed'. Bovendien lagen de eisen die in 1997 aan de kandidaten gesteld werden lager dan vandaag én is de verloning  anderzijds nu een stuk hoger. Het is dan ook dringend nodig om het personeelskader en de rechtspositieregeling te actualiseren.

De intentieverklaring inzake de samenwerking rond criminaliteits-, overlast-, en leefbaarheidgerelateerde fenomenen in de stations van Landegem, Hansbeke en Waarschoot kon uiteraard op de goedkeuring van alle raadsleden rekenen. Ik stelde dat de meest voorkomende problemen rond de stations diefstallen van (brom)fietsen en vandalisme zijn. Ik drukte dan ook de hoop uit dat het niet bij intenties en plannen zou blijven maar dat er ook daadwerkelijk zou opgetreden worden wanneer dergelijke fenomenen zich voordoen.

Bij de uitbreiding bevoegdheden "Werkgroep Financiën" herinnerde ik de raad aan mijn dringende vraag van begin 2007 om een aantal raadscommissies en/of werkgroepen op te richten. Tot op heden werd enkel de Werkgroep Financiën opgericht en die werd nog maar één keer samengeroepen. Het College van Burgemeester en Schepenen  heeft het duidelijk moeilijk met de decretale verplichting dat raadscommissies een openbaar karakter hebben.

Kennisname schorsing door de Gouverneur van het besluit inzake eindnota studie tracés omleidingsweg Hansbeke. In mijn tussenkomst toonde ik mij verbaasd over het feit dat schepen Verhaege (onafhankelijke) er in geslaagd was het besluit in zijn uitvoering te laten schorsen, maar nu geen nieuw voorstel op tafel legde. Een paar maanden terug kon alles niet snel genoeg gaan omdat Infrabel zou gedreigd hebben de herinrichting van het dorp en een aantal omgevingswerken niet meer te zijnen laste te nemen. Plots is er geen haast meer bij. Achter de schermen wordt volgens burgemeester Cornelis (onafhankelijke) met alle betrokken partijen intensief overleg gepleegd dat moet leiden tot een nieuw voorstel. Schepen Verhaege beloofde dat dit voorstel op de agenda van de gemeenteraad van november zou komen. Dit lijkt mij quasi onmogelijk gezien de moeilijkheidsgraad van het dossier en de sterk uiteenlopende standpunten. Ik vermoed dat men eerder uitgaat van het scenario dat een oplossing van hogerhand (AWV, Vlaams Gewest, Infrabel, ...) zal opgelegd worden.

Mijn 1ste mondelinge vraag had betrekking over de geplande windmolens. Momenteel is er een bouwvergunning uitgereikt voor 7 windmolens langs de E40 (6 op grondgebied Nevele en 1 op grondgebied Aalter). Het College van Burgemeester en Schepenen moet zich hier nu over beraden, maar steunt het dossier van Electrabel en staat dus afwijzend t.o.v. andere dossier (o.a. Electrawinds en Storm). Voor de rest wordt er nog altijd heel schimmig gedaan over dit dossier (vermoedelijk vanwege het feit dat er mogelijk een windmolen op grond van de oud-burgemeester zou komen). De afstand tot de meest dichtbijzijnde woning zou 254 m. bedragen. Volgens schepen Verhaege (onafhankelijke) is er geen enkel probleem met mogelijke geluidsoverlast. Hij zegt de komst van windturbines langsheen de E40 volmondig te steunen. Vreemd dat hij dan zo gekant is tegen de aanvraag van de NV Storm om 2 windmolens in zijn eigen deelgemeente Merendree te plaatsen ...

Mijn 2de mondelinge vraag over de mogelijke verkoop van het Algemeen Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge aan een privé-ondernemer leverde verrassend 2 verschillende antwoorden op. Schepen Van Oost (Nieuw Nevele) stelde geen weet te hebben van dit project en hield voet bij stuk. Fractieleider Eric Van Huffel van Nieuw Nevele antwoordde met even grote stelligheid dat men inderdaad op zoek is naar een privé-overnemer en dat er momenteel 2 gegadigden zijn. Dit dossier zou zelfs in een beslissende fase zitten en de gemeente Nevele zou in dat geval met ingang van 1 januari 2012 van alle verdere financiële verplichtingen ontslagen zijn.

Mijn 3de mondelinge vraag handelde over de onteigende huizen langsheen de spoorweg in Hansbeke. Een aantal huizen staan intussen leeg en bieden een sterk verwaarloosde aanblik. Misschien is het aangewezen deze huizen zo snel mogelijk te laten slopen. Bovendien nodigen de (voor)tuinen uit tot sluikstorten en tiert het onkruid welig. Zo is het bijna onmogelijk om het voetpad in het eerste stuk van de Reibroekstraat nog te gebruiken. Uit het gemompel van schepen Verhaege (onafhankelijke) meende ik te kunnen afleiden dat hier binnenkort iets aan gedaan zal worden.

In mijn 4de mondelinge vraag had ik het over de belasting op het plaatsen van terrassen. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag bleek dat deze belasting nauwelijks 864,00 euro oplevert en dat het gaat om 7 dossiers. Ik vroeg of het niet aangewezen was deze (pest)belasting af te schaffen omdat het opstellen van de dossiers en het innen van de gelden meer kost dan ze opbrengt. Vrij verrassend sloot Raf Standaert (onafhankelijke) zich bij mijn vraag aan, zeker toen ik zei dat dit een eis van UNIZO was ... Hij was wel straal vergeten dat hij deze belasting eertijds mee goedgekeurd heeft. Schepen van Financiën Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) antwoordde dat een terras een inname van openbaar domein is en dat iedereen hiervoor moet betalen (kermiskramen, marktkramen, afvalcontainers, ...). Iedereen gelijk voor de wet. Afgaande op de geringe opbrengst van nog een aantal andere belastingen, zouden deze dan ook afgeschaft moeten worden. Deze discussie krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

Om te besluiten had ik het nog over de vaudeville rond de vervanging van een kapotte tribunestoel in het auditorium "De Klaproos" te Landegem. Schepen Verhaege (onafhankelijke) en schepen Vervaeke (Nieuw Nevele) verwezen hiervoor naar de administratie (de Rekendienst) die vasthoudt aan de zeer strikte naleving van de vigerende procedure (eerst een goedgekeurde bestelbon en dan pas de aankoop). Het is duidelijk dat er in bepaalde dringende gevallen wel degelijk kan afgeweken worden van deze procedure zonder daarom in de onwettelijkheid te vervallen. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand en een beetje goede wil.

29-04-11

Kort verslag gemeenteraad

Dinsdag 26 april voelde ik mij voldoende hersteld om toch de Nevelse gemeenteraad bij te wonen. Veel punten stonden er immers niet op de agenda. Dat was eventjes een misrekening. De gewone agendapunten werden weliswaar vlotjes op een goed halfuur tijd er doorgejaagd maar "in cauda venenum" (het venijn zit in de staart)! Eric Van Huffel had immers namens Nieuw Nevele een punt aan de agenda toegevoegd. In het Budget 2012 staat 1.500.000,00 euro ingeschreven voor een nieuwe voetbalaccomodatie, maar enkel op voorwaarde dat SK Nevele, LS Merendree en VVE Hansbeke fuseren. Eric wou dit bedrag (blijkbaar op vraag van LS Merendree) laten opsplitsen (500.000,00 euro per ploeg) omdat de pogingen om te fuseren geen gunstig gevolg kenden. Er werd nog heel wat over en weer gebakkeleid over een amendement, maar uiteindelijk bleef elke partij bij zijn standpunt: Nieuw Nevele, Open Vld en Vlaams Belang stemden voor, CD&V en sp.a tegen. Ik had Paul De Gheest, voormalig voorzitter en momenteel bestuurslid van LS Merendree, in het publiek zien zitten. Ik vroeg het woord na de stemming en stelde dat het nu toch wel duidelijk was dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zeker niet moest opkomen voor de CD&V of de sp.a!

Daarna waren er nog 3 mondelinge  vragen van mijzelf:

  1. Ik vroeg of het klopte dat de Nevelse kansarmen in de komende winter niet langer gratis brandhout door het OCMW i.s.m. de gemeente gratis thuisbezorgd krijgen. Ik kon mij immers niet voorstellen dat de betreffende sociaal zwakkeren beschikken over een auto met een aanhangwagen! OCMW-voorzitter Gilbert Hautekeete moest dit tot zijn groot spijt toegeven. Blijkbaar is de onenigheid binnen de coalitie (lees Nieuw Nevele en de CD&V) nu ook geïmporteerd in de OCMW-raad. Ik antwoordde dat dit een echte schande was en dat ik dit niet zo zou laten. Ik kreeg hierbij de steun van de socialistische fractie. Ik zal dit punt ongetwijfeld op een later tijdstip nog ten berde brengen!
  2. Deze en volgende week gaat de Week van de Amateurkunsten (WAK) door in het nieuwe Cultuurhuis te Hansbeke. Dinsdag werd ik gecontacteerd door een aantal verontruste Hansbekenaars om te melden dat de parking voor het Cultuurhuis gedurende 14 dagen volledig afgesloten zou worden. Ik vroeg aan schepen van Cultuur Hugo Verhaege wat hiervoor de reden was? Enerzijds diende hij klacht in bij de gouverneur vanwege de niet-realisatie van de ringweg (en het feit dat het Hansbeekse Dorp door het vele verkeer onleefbaar wordt) maar anderzijds sluit hij wel één van de grotere parkeerruimtes af! Hij mompelde wat voor zich uit en zei dat het amper paar parkeerplaatsen betrof. Ik repliceerde dat het wel ging om minstens 12 parkeerplaatsen en bleef vergeefs aandringen op een antwoord. Later bleek dat de parking vanaf donderdag, uiteraard geheel toevallig, opnieuw toegankelijk was voor iedereen ...
  3. In de meest recente gemeentelijke infokrant staan de gegevens van alle gemeentelijke diensten, mandatarissen en dergelijke meer. Mij was opgevallen dat bij de foto's van burgemeester Cornelis, schepen Verhaege, raadslid Martine Vercruysse en OCMW-raadslid Jean Dobbelaere nog steeds als partij 'Nieuw Nevele' vermeld stond. Ik vroeg aan schepen van Communicatie Marleen Vanlerberghe hoe dit kwam? De burgemeester antwoordde snel in haar plaats dat deze vermelding 'verplicht' is. Ik antwoordde dat dit kiezersbedrog is, dat ze van mij gerust de partijnaam mochten laten staan, maar dat ze daarnaast wel de volgende gegevens moesten vermelden: ofwel het feit dat ze nu als onafhankelijke zetelen, ofwel de naam van de partij waarnaar ze overgelopen zijn. Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Daarna kwam het nog tot een aantal zware verbale incidenten over de Hansbeekse ringweg. Op de Milieuraad deelde schepen van Ruimtelijke Ordening Verhaege een plan rond. Volgens de fractieleiders Eric Van Huffel (Nieuw Nevele) en Jef Dhondt (Open Vld) was dit exemplaar niet het plan zoals het door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Ze eisten beiden bijkomende uitleg omdat er op die manier misleidende informatie werd verspreid. Schepen Verhaege beweerde dat er niets mis was met dit plan maar kon zich niet herinneren waar het vandaan kwam. Jef Dhondt eist luidkeels een onderzoek door de gemeentesecretaris en deze antwoordde dat het plan zeker niet afkomstig was van de administratie. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Er volgde ook nog een woordenwisseling tussen fractieleider Eric Van Huffel (Nieuw Nevele) en burgemeester Cornelis (CD&V) over het feit dat de burgemeester handtekeningen zou ronselen voor het bezwaarschrift tegen het nieuwe tracé zoals het nu voorligt. De burgemeester ontkende dit ten stelligste en dreigde dat Van Huffel zich voor deze verwijten zal moeten verantwoorden.21-01-11

"Het Nieuwsblad" van 21.01.2011

'Kantine van SK Nevele is een onveilig krot'

Bezorgde voetbalouders sturen brief naar minister

Bezorgde ouders hebben een anonieme brief geschreven aan minister Inge Vervotte (CD&V) om de gebrekkige infrastructuur van voetbalclub SK Nevele aan te klagen. 'Het is een houten kot, de brandveiligheid is er nihil', klagen ze. Er waren plannen voor een nieuwbouw maar die zijn op de lange baan geschoven, tot ongenoegen van Open VLD, Vlaams Belang en Nieuw Nevele. OlivierScheir

De brandveiligheid

is nihil is, het elektriciteitsnet

is erbarmelijk aan elkaar gebreid, de WC's zijn echt niet te betreden

'bezorgde voetbalouders'

in anonieme brief

Nevele

De lijst klachten die de 'bezorgde ouders' in de brief opsommen is lang: 'De infrastructuur van de club is gewoon erbarmelijk, een kot zoals men het noemt. (...) Het is een volledige houten constructie waar brandveiligheid nihil is. In het hele gebouw is geen enkele brandblusser te zien. Er wordt verwarmd met gasradiatoren die deels bedekt zijn. (...) De elektriciteit is erbarmelijk aan elkaar gebreid. (...) De WC's zijn echt niet te betreden. De dames moeten echt wachten tot thuis.' En zo gaat de brief nog wel een tijdje door.

Wie de brief stuurde, is niet bekend. Ook waarom die brief net naar federaal minster Inge Vervotte (CD&V) gestuurd is, is niet duidelijk. Vervotte is minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken en heeft geen bevoegdheid in deze zaak. De minister stuurde de brief wel door naar het schepencollege van Nevele en wil op de hoogte gehouden worden van het antwoord dat wordt gestuurd aan de ouders.

Verplichte fusie

De erbarmelijke toestand van de infrastructuur van SK Nevele, maar ook van die van LS Merendree en VVE Hansbeke, is al langer een oud zeer. SK Nevele had al vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe kantine. Een ontwerp was klaar en de aanbestedingen waren uitgeschreven maar in december besliste een wisselmeerderheid van CD&V, SP.A en onafhankelijken dat het plan niet kon doorgaan. Eerst moesten de drie voetbalclubs fuseren en pas dan zal het gemeentebestuur 1,5miljoen euro vrijmaken. 'Een pastelling', vinden de fractieleiders van Nieuw Nevele, Open VLD en Vlaams Belang. 'De clubs zullen nooit uit eigen initiatief zo'n fusie realiseren. Het is aan de gemeente om een voorstel te doen in plaats van de bal in het kamp te leggen van de clubs met de boodschap: los het nu zelf op', zegt Jef D'hondt (Open VLD).

Fractieleider van Nieuw Nevele Eric Van Huffel vindt het nog steeds jammer dat zijn voorstel om een volledig nieuw sportcomplex op te trekken langs de Vosselarestraat door de gemeenteraad werd afgekeurd. 'Een nieuwe sporthal, drie voetbalvelden en een grote parking: het zou ideaal zijn.'

Neutraal terrein

Ook Olaf Evrard (VB) is het voorstel genegen. 'Een fusie kan enkel slagen als er een nieuwe club komt op neutraal terrein. Bovendien zou zo'n centrale locatie ook heel wat kosten uitsparen: de gemeente zou slechts drie terreinen moeten onderhouden in plaats van nu zeven, om maar iets te noemen.'

Intussen blijft het probleem aanslepen. Voor de nieuwe kantine van SK Nevele is al 35.000euro betaald aan een architect en als de aanbesteding niet doorgaat, kunnen aannemers schadevergoeding eisen. 'Op die manier wordt SK Nevele het slachtoffer en dat kan niet de bedoeling zijn', besluit D'hondt.

© 2011 Corelio

26-11-10

"Het Nieuwsblad" van 26.11.2010

Sportcommissie maat voor niks

De raadscommissie die zich boog over de toekomst van de sportinfrastructuur heeft een muis gebaard. Dat was de conclusie na twee uur
vergaderen waarin beslist werd dat er nog niets is beslist.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling van deze avond? SP.A-raadslid Hilde Langeraert

De teneur bij de raadsleden na afloop woensdagavond was duidelijk: een maat voor niks. Vooral omdat het studiebureau vooraf niet op de hoogte was van de bedoeling van de bijeenkomst eindigde de commissie op een sisser. Het studiebureau had zich enkel gebogen over het voorstel van Erik Van Huffel
(Nieuw Nevele). Die had vorige maand het idee gelanceerd om een compleet
nieuwe sportsite te realiseren in het koutergebied aan de Landegemstraat.

Het antwoord van het studiebureau was duidelijk: de provincie gaat die
locatie nooit aanvaarden.

Hilde Langeraert (SP.A) vroeg zich af: 'Wat is nu eigenlijk de bedoeling van
deze avond?' Velen wilden weten wat nu de visie was van het bestuur. Het
schepencollege gaf aan dat ze de problematiek ter harte nam en intussen hard werkte aan een oplossing waarin nog alle mogelijke pistes openliggen.

Uitloopzone

Schepen Ann Lambrecht (CD&V): 'Het is niet gemakkelijk als schepencollege te zeggen wat de clubs moeten doen. We kunnen ze toch moeilijk verplichten
allemaal op een site te spelen?'

Lambrecht maakte zich ook zorgen om andere sporten. 'De sporthal in Landegem is te klein en over enkele jaren wordt een uitloopzone voor basketbal verplicht. Een sporthal is meer dan dringend.'

Mooie woorden, vond Olaf Evrard (VB). 'Maar intussen zijn er wel al vier
jaar verloren gegaan.' Een nieuw complex wordt geen sinecure want die moet
aansluiten bij een dorpskern of bestaande recreatie. De Landegemstraat valt
dus af als optie, maar toch verdedigde Erik Van Huffel nogmaals zijn
voorstel. 'Volgens mij kan het op die locatie in de Landegemstraat, zolang
alle neuzen van alle 21 gemeenteraadsleden in dezelfde richting wijzen.' Een
plan dat ze bij erfgoedvereniging Wende alvast niet genegen zijn. 'Het enige
nog open gebied, dat deels aangetast is door de creativiteit van vroegere
colleges zou dus helemaal opgeofferd worden. Hier kan geen sprake van zijn.
Het gebied is een van de laatste open koutergebieden en bevat bovendien een belangrijke archeologische site uit de (pre)Romeinse tijd', zei
Wende-voorzitter Rudi D'hoore.

C 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Publicatiedatum: vrijdag 26 november 2010
Auteur: osw;