01-06-12

Kort verslag gemeenteraad 29 mei 2012

Waren afwezig: CD&V'er Luc Schelstraete (in de wandelgangen was te horen dat hij definitief zou afhaken, intussen is ook bij de voorstelling van de CD&V-lijst gebleken dat hij geen kandidaat meer is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen) en de schepenen Van Oost (Nieuw Nevele) en Verhaege (onafhankelijke, maar in realiteit N-VA).

Het belangrijkste punt op de gemeenteraad werd door het college bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda. Het betrof de toekenning van een subsidie van 180.000 euro aan SK Nevele. Het resultaat van de aanbesteding bedroeg immers 260.000 euro, een beduidende overschrijding van de raming. Er moest dus gezocht worden naar een andere manier van financieren en betalen. SK Nevele zal de opdracht nu uitsplitsen in afzonderlijke dossiers (aankopen van materialen,  zelf uitvoeren van een aantal werken, aanbesteden van een aantal kleinere opdrachten). De sp.a wil enkel nog subsidies toekennen aan een fusieploeg (van de huidige 4 ploegen) en ontkent aldus de realiteit dat dit momenteel niet mogelijk is. De 3 raadsleden stemden dan ook tegen. Raf Standaert (onafhankelijke, de facto N-VA) onthield zich na een warrige motivering. De andere aanwezige gemeenteraadsleden stemden voor.

De aankoop van de woning achter het klooster in Merendree werd eenparig goedgekeurd. Na een aantal kleinere (dixit schepen Lambrecht) aanpassingen, zal daar de buitenschoolse kinderopvang gehuisvest worden.

Zelf had ik 5 mondelinge vragen ingediend. Twee daarvan (1. Zal de vernietiging door de Bestendige Deputatie van de milieuvergunning voor de 7 windmolens langs de E40 een gewijzigde houding van het college tot gevolg hebben? 2. Hoe komt het dat Nevele en Sint-Martens-Latem als enigen van de 17 gemeenten die aangesloten zijn bij IVM niet deelnemen aan de actie "juni compostmaand?) konden niet beantwoord worden door de afwezigheid van de bevoegde schepen Verhaege. Ook na sterk aandringen van mij, wilde geen enkel andere schepen in zijn plaats antwoorden ... Van collegialiteit binnen het college gesproken! Ik heb dan maar gevraagd om een schriftelijk antwoord te krijgen.

Mijn vraag over de mysterieuze put in de Doornbosstraat bleef ook zonder gevolg. Het is de blijkbaar schuld van de watermaatschappij die met onderaannemers werkt. Deze onderaanemers nemen blijkbaar hun plichten niet altijd al te nauw. Op mijn vraag of de gemeente geen druk kon uitoefenen, werd aarzelend geantwoord. Burgemeester Cornelis en schepen Van Lerberge zullen dit naar eigen zeggen nogmaals op het gezamenlijk overleg "aankaarten". Het straatnaambord in de "Cardijnlaaan" zou intussen wel vervangen zijn. Raadslid Pynaert was van oordeel dat ik dergelijke (blijkbaar naar haar mening onbenullige) vragen niet op de gemeenteraad moet brengen en dat ik het verantwoordelijke diensthoofden maar rechtstreeks moet aanspreken. Ik antwoordde dat ik principeel het personeel niet wens lastig te vallen. Als gemeenteraadslid heb ik trouwens enkel een controlerende functie, het zijn de schepenen die over een uitvoerend mandaat beschikken en ik ben niet van plan om hun werk te doen. 

Ook op mijn vraag naar meer efficiënte en verkeersveilige oplossingen voor de parkeerproblemen als gevolg van de verschillende werken in de Cyriel Buyssestraat, kreeg ik opnieuw een halfslachtig antwoord. Schepen Vervaeke erkende het probleem en wees op de toevallige samenloop van omstandigheden (gelijktijdige renovaties aan 3 verschillende huizen binnen een straal van 75 m) en het feit dat naar aanleiding hiervan vracht- en bestelwagens moesten kunnen parkeren. De plaatsing van de betreffende borden was trouwens aangevraagd door de aannemers, maar blijkbaar werd het probleem onderschat. In de toekomst zullen de verantwoordelijken hier meer aandacht aan schenken ...

Tijdens de vorige gemeenteraad raad vroeg ik of het niet mogelijk was om een gedragscode voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in te voeren en een meer ecologische campagne te voeren (een te bespreken maximaal aantal 2m²-tuinborden, geen gemeentelijke aanplakborden meer, het aantal te bedelen pamfletten beperken, geen persoonlijke aanvallen, ... ). Ilbert Vervaeke, de voorzitter van de gemeenteraad suggereerde mij toe om de afdelingsvoorzitters van alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen aan te schrijven en uit nodigen voor een gezamenlijk overleg. Ik heb dit gedaan maar NIEMAND achtte het nodig mij te antwoorden (vermoedelijk omdat het voorstel net van mij kwam?) .... Er is nochtans een rode partij in de Nevelse gemeenteraad die niet nalaat om bij elke gelegenheid te benadrukken dat ze het groene gedachtengoed zeer hoog in het vaandel voert ...

29-03-12

"Het Nieuwsblad" van 30.03.2012

'Pestbelasting' op Nevelse terrassen blijft behouden

De belasting op terrassen op openbaar domeinen wordt niet afgeschaft. Dat
heeft een meerderheid van de gemeenteraad beslist.

Mia Pynaert (SP.A) weet dat de belasting in 2011 uiteindelijk maar 864euro
opleverde. 'Amper zeven horecazaken deden een aanvraag om een terras te
mogen plaatsen. De administratieve kost is veel groter dan het verkregen
bedrag. Zou het dan niet beter zijn deze pestbelasting af te schaffen',
vroeg ze zich af. Christine Roets (Open VLD) sloot zich daarbij aan. 'Wij
vragen ons af of het sop de kool wel waard is.' Onverwacht kreeg het
voorstel ook bijval van schepen Hugo Verhaege (N-VA), die de belasting in
2009 nog mee goedkeurde. 'Er is een nummer over een café zonder bier, nu
zitten we bijna in de situatie van een dorp zonder café! ' Ook Olaf Evrard
(VB) tenslotte vond de opbrengst van 864euro voor 7 terrassen ridicuul. Maar
schepen Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) had becijferd dat de kosten van de
administratie voor de behandeling van de dossiers in totaal 240euro bedroeg.
'Dat betekent nog steeds een opbrengst van 624euro!' Voorts benadrukte
Vervaeke dat ook de Lokale Economische Raad nog steeds achter de belasting
staat.

© 2012 Corelio
Artikelinformatie
Datum publicatie: 29 maart 2012
Bron: Het Nieuwsblad
Editie: Meetjesland - Leiestreek

01-03-12

"Het Laatse Nieuws" van 01.03.2012

Voorzitter neemt geluidsopname van gemeenteraad in beslag

De gemeenteraad in Nevele kende dinsdagavond opnieuw een woelig verloop. Een man in het publiek maakte een geluidsopname van een discussie, waarop voorzitter Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) het bandje me-teen in beslag nam.

Roland Verkest zal de eerste gemeenteraad die hij bijwoonde niet licht vergeten. Het geluidsbandje waarop hij een discussie opnam, werd in beslag genomen door de gemeenteraadsvoorzitter, die de zitting prompt schorste en verwees naar het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat het maken van geluids- en beeldopnames verbiedt. "Ik wist niet dat opnames verboden zijn en was ter goeder trouw", reageert Verkest. "Het is ook niet zo dat ik dit heimelijk heb gedaan, mijn grote dictafoon was voor iedereen zichtbaar." Roland Verkest is tijdelijk voorzitter van Unizo en bestuurslid van N-VA en woonde dinsdagavond de openbare raadszitting bij uit interesse voor een vraag over de Vierboomstraat, de straat waar hij woont. "Ik kreeg vandaag trouwens heel wat telefoontjes van politici die me verzekeren dat ik niet in de fout ben gegaan. Maar goed, ik wil hier geen polemiek van maken. Ik hoop wel dat ik het bandje snel terugkrijg." Het incident haalt de vraag naar een 'livestream' van de gemeenteraad opnieuw naar boven. Mia Pynaert (sp.a) lanceerde het idee om de zitting live via internet te verspreiden, maar dit zou te duur en ingewikkeld zijn. "Ik zal dit voorstel volgende maand nog eens op tafel werpen", kondigt Pynaert aan. In andere gemeenten zoals Evergem is een bandrecorder geïnstalleerd die elke zitting opneemt. "Persoonlijk heb ik daar niet echt iets op tegen", zegt Olaf Evrard (VB). "In Gent wordt de gemeenteraad ook opgenomen, maar dan door het stadsbestuur zelf." (GRG)

© 2012 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Eeklo-Deinze
Publicatiedatum: 1 maart 2012

08:01 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, ilbert vervaeke, roland verkest, mia pynaert |  Facebook |

29-02-12

Bizar incident in Nevelse gemeenteraad

Gisteren viel in de Nevelse gemeenteraad een bizar incident te noteren. Bizar omdat voor één keer geen lid van de gemeenteraad betrokken partij was. Na een eerder incident vorig jaar werd in het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad het strikte verbod opgenomen om beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens de gemeenteraadszitting. Nieuwbakken bestuurslid van de N-VA en tijdelijk voorzitter van Unizo Roland Verkest werd gisteren betrapt toen hij met een dictafoon stiekem de debatten van de gemeenteraad aan het registreren was. Gemeenteraadslid Jef D'hondt (Open Vld) merkte dit op en signaleerde dit aan de voorzitter van de gemeenteraad Ilbert Vervaeke. Deze schorste onmiddellijk de zitting en stoof de zaal in richting publiek. De heer Verkest werd resoluut gesommeerd om het geluidsbandje stante pede te overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad wat hij met beschaamde kaken deed. Hij verklaarde niet geweten te hebben dat dit verboden was. Het is tot op heden niet echt duidelijk welke verdere gevolgen dit incident zal hebben.  

08:09 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roland verkest, unizo, n-va, nevele, ilbert vervaeke, jef d'hondt |  Facebook |

16-12-11

Mijn mondelinge vragen voor de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2011

Problemen verkeersveiligheid Merendree (schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Motivering.

Alle raadsleden ontvingen recentelijk een brief van de voorzitter van de Ouderraad van de Sint-Gerolfschool te Merendree. Daarin worden een aantal pijnpunten inzake lokale verkeersveiligheid opgesomd: snelheidsverlagende maatregelen op de invalswegen, zebrapad ter hoogte van Hammeken, doortrekken fietspad, zwaar verkeer in de H. Geeststraat.

Vragen.

·        Is de schepen zich bewust van deze problematiek?

·        Is er intussen op de één of andere manier al gevolg gegeven aan deze problematiek? Zijn er al specifieke maatregelen gepland?

 

Belastingsregelment nachtwinkels (schepen Vervaeke, Lokale Economie).

Motivering.

Ik las in het College van 17 oktober 2011 dat beslist werd een belastingsreglement m.b.t. de nachtwinkels op te maken. Ik heb dit in het verleden al eens voorgesteld maar toen werd dit weggewuifd (net als mijn voorstel om een beleidsbelasting op leegstand en verkrotting te heffen dat later toch werd ingevoerd).

Vragen.

·         Wat is de reden van deze koerswijziging?

·         Hoe ziet het College deze belasting op nachtwinkels? Wordt het een éénmalige openingstaks of een jaarlijks terugkerende belasting?

 

Gemeentelijke Holding in vereffening (schepen Vervaeke, Financiën).

Motivering.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding heeft op 7 december jl. beslist om de Holding in vereffening te laten gaan.

Alhoewel kennelijk heel wat aandeelhouders (steden, gemeenten en provincies) ontevreden zijn over de manier waarop de bestuurders van de Holding de afgelopen jaren de vennootschap hebben geleid, beschouwden de meeste gemeentelijke aandeelhouders deze vergadering toch eerder als een formaliteit. Wellicht omdat er nog niet werd gestemd over het al dan niet verlenen van kwijting aan de bestuurders. Niettemin werden heel wat vragen gesteld over de gang van zaken binnen de Gemeentelijke Holding en was er ook onverbloemde kritiek op de bestuurders.

Uiteindelijk stemde een grote meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden in met de vereffening. Indien de Gemeentelijke Holding niet in vereffening was gegaan, was immers een faillissement onafwendbaar. Heel wat gemeentebesturen verkeren in de illusie dat ze via een vrijwillige vereffening meer kans hebben om een deel van hun investering in de Gemeentelijke Holding te recupereren dan bij een faillissement. De eventuele meeropbrengst uit een vereffening zal echter gebruikt worden om de tussenkomst van de gewesten en van Dexiabank te verkleinen.

Vandaar deze oproep om geen kwijting te verlenen. Er is immers beslist dat de kwijting pas aan bod komt op een aandeelhoudersvergadering in mei volgend jaar. In een aantal gemeenten werd de oproep om geen kwijting te verlenen, al gevolgd. Niets belet dus dat deze gemeenteraad nu reeds beslist dat onze vertegenwoordiger(s) de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet zullen goedkeuren en geen kwijting zullen verlenen aan de bestuurders.

Vragen.

·         Gaat de schepen akkoord met dit standpunt?

04-10-11

"Het Laatste Nieuws" van 04.10.2011

 

 

Bewoners Wildedreef en Heiste niet blij met nieuwe verkeersopstelling

"Eenrichting is slechte oplossing"

Landegem

Na jarenlange klachten van buurtbewoners is in de Wildedreef in Landegem sinds vorige week eenrichtingsverkeer ingevoerd. Op deze manier wil de gemeente het sluipverkeer een halt toeroepen, maar de bewoners van de Wildedreef en Heiste reageren kritisch. "De auto's rijden nu nog sneller en ook het sluipverkeer is verre van opgelost", zegt buurtbewoner Yorick Dauwe.

Gaëtan Regniers

"Het is goed dat er eindelijk actie wordt ondernomen, maar jammer genoeg werden we niet betrokken bij de invoering van deze nieuwe verkeersopstelling", klinkt het bij de ontgoochelde bewoners van de Wildedreef en Heiste. Daarom kruipen ze nu zelf in hun pen. In een brief aan het gemeentebestuur vragen ze aandacht voor de verkeerssituatie in hun straten.

Sinds vorige week is eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Wildedreef. De straat is sinds jaar en dag een populaire sluipweg voor verkeer richting de oprit van de E40 in Drongen. Nu mogen auto's enkel nog van Gent richting Merendree rijden. "Maar net door het eenrichtingsverkeer is de snelheid nog meer dan vroeger een probleem: automobilisten hebben de weg voor zich alleen en duwen het gaspedaal dan ook diep in", zegt Yorick Dauwe namens de buurtbewoners. "Ook het sluipverkeer blijft een probleem, want al het verkeer richting E40 rijdt nu door Heiste. Wij pleiten voor een alternatieve oplossing, want het kan niet de bedoeling zijn dat andere straten hier de dupe van worden."

De buurt krijgt de steun van Olaf Evrard (VB). "In de zeer landelijke en rustige straat Heiste was er tot nog toe nauwelijks verkeer. Maar nu wordt Heiste een drukke sluipweg waar tegenliggers elkaar nauwelijks of niet kunnen kruisen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?"

Proefperiode

Schepen van Mobiliteit Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) ziet de bui al hangen. "Hadden we de buurt op voorhand moeten consulteren? Misschien wel, maar dan heb je voor- en tegenstanders. Kijk, zoals het nu was, kon het niet verder. Ik zeg niet dat dit de ideale situatie is, maar een oplossing ligt niet voor de hand: in de vorige legislatuur is men er zelfs niet uitgeraakt. In de proefperiode van drie maanden testen we de circulatie uit, daarna volgt een evaluatie. Een te hoge snelheid? Als de verkeerssituatie definitief zou behouden blijven, dan komen er verkeersremmende maatregelen", belooft Vervaeke die benadrukt dat de bal in het kamp van de buurt ligt. "Indien er meer tegen- dan voorstanders zijn, zoeken we een alternatief. Maar de bewoners moeten het wel een kans geven."

Blijft de vraag waarom de beperking voor zwaar vrachtverkeer is opgeheven en het bord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' ook is weggehaald. "De politie geeft toe dat ze geen personeel hebben om dit regelmatig te controleren. Het is trouwens de politie die de nieuwe verkeersopstelling uittekende, waarna de Gemeentelijke Begeleidingscommissie unaniem het licht op groen zette", besluit Vervaeke.

Op het kruispunt van de Zoutweg, Heiste en Wildedreef staan sinds vorige week tijdelijke verkeersborden die het verkeer verbieden de Wildedreef in te rijden richting Drongen. Foto Vollaert

© 2011 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Eeklo-Deinze
Publicatiedatum: 4 oktober 2011
Auteur: Gaëtan Regniers

21-09-11

Gemeenteraad 20 september 2011

De gemeenteraad begon met een minuut stilte n.a.v. het schielijke overlijden van sp.a-boegbeeld Roland De Paepe (67 jaar). Hij was 12 jaar gemeenteraadslid (1983 - 1994) en 12 jaar schepen (1995 - 2006). Beroepshalve was Roland wnd. Administrateur-generaal van de Vlaamse Landmaatschappij. Als autoriteit op het vlak van de ruimtelijke ordening had hij een grote impact op bepaalde dossiers. Zo lag hij aan de basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Nevele was de eerste Vlaamse gemeente die over een dergelijk goedgekeurd plan beschikte. Roland had zijn voor- en tegenstanders maar werd wel alom gerespecteerd.

De gemeenteraad besloot niet in te gaan op mijn voorstel van raadsbesluit tot uitvoering van een "subsidiereglement inbraakpreventie in particuliere woningen" dat ik op 30 november 2010 had ingediend. Intussen werd immers door de "FOD Binnenlandse Zalen Algemene Directie Veiligheid en Preventie" een belastingvermindering voor woningbeveiliging tegen diefstal (en brand) ingevoerd. Deze belastingvermindering is ook geldig voor het jaar 2011. Bovendien heeft de politiezone LoWaZoNe intussen ook een dienstverlening diefstal- en inbraakpreventie opgezet. Ik kon hiermee akkoord gaan want mijn voorstel zou inderdaad grotendeels een overlapping geweest zijn van de hierboven beschreven maatregelen.

De openverklaring van de statutaire betrekking van bestuurssecretaris werd unaniem goedgekeurd. Toch had ik kritiek op het feitdat de wervingsreserve al van 1997 dateert. Het is aangewezen dergelijke hoge functies niet alleen open te verklaren bij wijze van bevordering, maar ook via aanwerving. Het is belangrijk het personeelsbestand af en toe te injecteren met 'nieuw bloed'. Bovendien lagen de eisen die in 1997 aan de kandidaten gesteld werden lager dan vandaag én is de verloning  anderzijds nu een stuk hoger. Het is dan ook dringend nodig om het personeelskader en de rechtspositieregeling te actualiseren.

De intentieverklaring inzake de samenwerking rond criminaliteits-, overlast-, en leefbaarheidgerelateerde fenomenen in de stations van Landegem, Hansbeke en Waarschoot kon uiteraard op de goedkeuring van alle raadsleden rekenen. Ik stelde dat de meest voorkomende problemen rond de stations diefstallen van (brom)fietsen en vandalisme zijn. Ik drukte dan ook de hoop uit dat het niet bij intenties en plannen zou blijven maar dat er ook daadwerkelijk zou opgetreden worden wanneer dergelijke fenomenen zich voordoen.

Bij de uitbreiding bevoegdheden "Werkgroep Financiën" herinnerde ik de raad aan mijn dringende vraag van begin 2007 om een aantal raadscommissies en/of werkgroepen op te richten. Tot op heden werd enkel de Werkgroep Financiën opgericht en die werd nog maar één keer samengeroepen. Het College van Burgemeester en Schepenen  heeft het duidelijk moeilijk met de decretale verplichting dat raadscommissies een openbaar karakter hebben.

Kennisname schorsing door de Gouverneur van het besluit inzake eindnota studie tracés omleidingsweg Hansbeke. In mijn tussenkomst toonde ik mij verbaasd over het feit dat schepen Verhaege (onafhankelijke) er in geslaagd was het besluit in zijn uitvoering te laten schorsen, maar nu geen nieuw voorstel op tafel legde. Een paar maanden terug kon alles niet snel genoeg gaan omdat Infrabel zou gedreigd hebben de herinrichting van het dorp en een aantal omgevingswerken niet meer te zijnen laste te nemen. Plots is er geen haast meer bij. Achter de schermen wordt volgens burgemeester Cornelis (onafhankelijke) met alle betrokken partijen intensief overleg gepleegd dat moet leiden tot een nieuw voorstel. Schepen Verhaege beloofde dat dit voorstel op de agenda van de gemeenteraad van november zou komen. Dit lijkt mij quasi onmogelijk gezien de moeilijkheidsgraad van het dossier en de sterk uiteenlopende standpunten. Ik vermoed dat men eerder uitgaat van het scenario dat een oplossing van hogerhand (AWV, Vlaams Gewest, Infrabel, ...) zal opgelegd worden.

Mijn 1ste mondelinge vraag had betrekking over de geplande windmolens. Momenteel is er een bouwvergunning uitgereikt voor 7 windmolens langs de E40 (6 op grondgebied Nevele en 1 op grondgebied Aalter). Het College van Burgemeester en Schepenen moet zich hier nu over beraden, maar steunt het dossier van Electrabel en staat dus afwijzend t.o.v. andere dossier (o.a. Electrawinds en Storm). Voor de rest wordt er nog altijd heel schimmig gedaan over dit dossier (vermoedelijk vanwege het feit dat er mogelijk een windmolen op grond van de oud-burgemeester zou komen). De afstand tot de meest dichtbijzijnde woning zou 254 m. bedragen. Volgens schepen Verhaege (onafhankelijke) is er geen enkel probleem met mogelijke geluidsoverlast. Hij zegt de komst van windturbines langsheen de E40 volmondig te steunen. Vreemd dat hij dan zo gekant is tegen de aanvraag van de NV Storm om 2 windmolens in zijn eigen deelgemeente Merendree te plaatsen ...

Mijn 2de mondelinge vraag over de mogelijke verkoop van het Algemeen Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge aan een privé-ondernemer leverde verrassend 2 verschillende antwoorden op. Schepen Van Oost (Nieuw Nevele) stelde geen weet te hebben van dit project en hield voet bij stuk. Fractieleider Eric Van Huffel van Nieuw Nevele antwoordde met even grote stelligheid dat men inderdaad op zoek is naar een privé-overnemer en dat er momenteel 2 gegadigden zijn. Dit dossier zou zelfs in een beslissende fase zitten en de gemeente Nevele zou in dat geval met ingang van 1 januari 2012 van alle verdere financiële verplichtingen ontslagen zijn.

Mijn 3de mondelinge vraag handelde over de onteigende huizen langsheen de spoorweg in Hansbeke. Een aantal huizen staan intussen leeg en bieden een sterk verwaarloosde aanblik. Misschien is het aangewezen deze huizen zo snel mogelijk te laten slopen. Bovendien nodigen de (voor)tuinen uit tot sluikstorten en tiert het onkruid welig. Zo is het bijna onmogelijk om het voetpad in het eerste stuk van de Reibroekstraat nog te gebruiken. Uit het gemompel van schepen Verhaege (onafhankelijke) meende ik te kunnen afleiden dat hier binnenkort iets aan gedaan zal worden.

In mijn 4de mondelinge vraag had ik het over de belasting op het plaatsen van terrassen. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag bleek dat deze belasting nauwelijks 864,00 euro oplevert en dat het gaat om 7 dossiers. Ik vroeg of het niet aangewezen was deze (pest)belasting af te schaffen omdat het opstellen van de dossiers en het innen van de gelden meer kost dan ze opbrengt. Vrij verrassend sloot Raf Standaert (onafhankelijke) zich bij mijn vraag aan, zeker toen ik zei dat dit een eis van UNIZO was ... Hij was wel straal vergeten dat hij deze belasting eertijds mee goedgekeurd heeft. Schepen van Financiën Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) antwoordde dat een terras een inname van openbaar domein is en dat iedereen hiervoor moet betalen (kermiskramen, marktkramen, afvalcontainers, ...). Iedereen gelijk voor de wet. Afgaande op de geringe opbrengst van nog een aantal andere belastingen, zouden deze dan ook afgeschaft moeten worden. Deze discussie krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

Om te besluiten had ik het nog over de vaudeville rond de vervanging van een kapotte tribunestoel in het auditorium "De Klaproos" te Landegem. Schepen Verhaege (onafhankelijke) en schepen Vervaeke (Nieuw Nevele) verwezen hiervoor naar de administratie (de Rekendienst) die vasthoudt aan de zeer strikte naleving van de vigerende procedure (eerst een goedgekeurde bestelbon en dan pas de aankoop). Het is duidelijk dat er in bepaalde dringende gevallen wel degelijk kan afgeweken worden van deze procedure zonder daarom in de onwettelijkheid te vervallen. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand en een beetje goede wil.