26-04-12

Windmolens in Nevele

Ik verneem uit zééééér goede bron dat de Bestendige Deputatie van de Oost-Vlaamse provincieraad vandaag een negatief advies gegeven heeft voor de lineaire inplanting van 5 of 6 windmolens in Nevele (Landegem + Hansbeke)! Vermoedelijk zal Electrabel nog in beroep gaan. Verdere details volgen later!

Dinsdag moest de Nevelse gemeenteraad trouwens advies geven over de provinciale windplannen (zoals voorgesteld op de woelig verlopen provinciale infovergadering vorige week maandag). Sp.a en Open VLD dienden samen een voorstel van raadsbesluit in. Dit bijkomend agendapunt hield als belangrijkste punt in dat aan de overzijde van de E40 in het verlengde van de industriezone van Drongen windmolens kunnen ingeplant worden én dat er flankerende maatregelen moeten genomen worden zodat de gemeente ook een deel van de "lusten" kan opstrijken. Deze inplanting wordt gekoppeld aan de aanleg van een parallelweg langs de E40 om Landegem te ontlasten van een belangrijk deel van het (vracht)verkeer. Dit natuurlijk op voorwaarde dat de industriezone daar uitgebreid wordt. Ik verzette mij hevig want ik vind niet dat we de "lasten" die wij aan deze zijde van de E40 niet willen, daarom moeten exporteren naar de overkant van de E40. Bovendien zouden een aantal windmolens op minder dan 300 m van bestaande woningen worden ingeplant! Dit is onaanvaardbaar!

Nieuw Nevele diende een amendement in waarin erkend wordt dat de provincie het juiste orgaan is om de wirwar aan aanvragen voor windmolens in een correct juridisch kader te plaatsen (dit stond  trouwens ook in het voorstel van sp.a en Open Vld). Daarnaast wordt net als in het voorstel van sp.a en Open VLD gevraagd om een parallelweg langsheen de E40 aan te leggen. Er werd echter ook gevraagd om een diepgaande analyse van alle reeds bestaande en beschikbare gegevens, om te zien welke procédés om energie op te wekken het best bij Nevele zouden passen. Er werd in dit amendement dus niet meer gerept over windenergie (als enige bron van energie) of over de 5 of 6 windmolens waarvoor het college een gunstig advies heeft uitgebracht. De stemming was verrassend en ik wil ze u daarom niet onthouden.

 • Stemden voor het amendement en dus tegen het voorstel van sp.a en Open VLD, dus tegen de inplanting van windmolens aan de overkant van de E40 (in het verlengde van het industrieterrein in Drongen) o.a. omdat dit momenteel wettelijk toch niet mogelijk is: 
  • 9: Nieuw Nevele (7), Vlaams Belang (1) en Marleen Van Lerberghe (CD&V)
 • Stemden tegen het amendement en dus voor het voorstel van sp.a en Open VLD:
  • 8: Sp.a (2, Luc De Gheest was afwezig en werd dus bij de stemming gemist ...), Open VLD (2), Hugo Verhaege en Raf Standaert (onafhankelijk maar N-VA), Roger Boone en Luc Schestraete (CD&V).
 • Onthielden zich:
  • 3: Johan Cornelis en Martine Vercruysse (onafhankelijk maar beiden CD&V) en Ann Lambrecht (CD&V).
  •  

Opvallend dus dat de CD&V volledig verdeeld heeft gestemd en dat een aantal CD&V'ers Roger Boone en zijn mogelijke windmolen de facto afvallen (in het amendement is immers geen sprake meer van 'windmolens' als enige bron van energie)! Eveneens opvallend dat de twee "onafhankelijke" N-VA'ers de inplanting van windmolens hardnekkig blijven steunen (blijkbaar tegen hun voorzitter en een deel van het bestuur in, zoals bleek op de infovergadering ...).

Politiek in Nevele? Niet altijd boeiend maar altijd verrassend!

18-01-12

Communicerende vaten

Ook vandaag pakt de lokale pers uit met een aantal namen van politieke 'swingers'. Deze keer gaat het om de Landegemnaars Martine Vercruysse en Jean Dobbelaere. Zij verkassen van Nieuw Nevele naar de CD&V. Een echte verrassing is dit niet want beiden hadden al eerder hun ontslag uit Nieuw Nevele aangekondigd. Dit heeft ook voor gevolg dat Nieuw Nevele niet langer een vinger aan de pols heeft in Landegem.

Steeds meer blijken Nieuw Nevele, CD&V en N-VA communicerende vaten te zijn. De verschillende mandatarissen ruilen probleemloos hun respectieve zitjes onderling in. Het is bovendien heel erg duidelijk dat het verloop enkel en alleen te maken heeft met persoonlijke tegenstellingen, vetes en ambities. Tot nu toe heeft nog geen enkele overloper een inhoudelijk argument aangehaald om zijn of haar overstap te rechtvaardigen. Tot nu toe heeft ook geen enkele overloper afstand gedaan van zijn of haar al dan niet betaalde mandaten.

De lokale CD&V-voorzitter had nog een aantal verrassende nieuwtjes in petto. Zo komt er na het opstappen van Raf Standaert geen nieuwe CD&V-fractievoorzitter. Dat moet toch een unicum zijn in de geschiedenis van de lokale gemeentelijke politiek. Iedere mandataris van CD&V mag vanaf nu tussenkomen en handelen zoals het hem of haar persoonlijk belieft. Bovendien zullen de twee coalitiepartners Nieuw Nevele en CD&V niet meer gezamenlijk vergaderen. De meerderheid is dus vanaf nu definitief gebroken. De politieke programma's, de beleidsverklaringen en de onderlinge afspraken zijn van nul en generlei waarde meer. Voor elk (nieuw) initiatief zal nu een wisselmeerderheid moeten gezocht worden. Het spreekt voor zich dat dit de bestuurbaarheid van de gemeente Nevele niet ten goede zal komen. In de aanloop van de verkiezingen van 14 oktober 2014 zal de eigen profileringsdrang voorgaan op het algemeen belang. Dit impliceert ook dat vanaf nu een belangrijke rol is weggelegd voor de oppositiepartijen.

Hopelijk maakt de Nevelse kiezer op 14 oktober de juiste afweging en kiest hij of zij niet langer voor personen maar voor programma's. Een aantal tendenzen tekenen zich nu al duidelijk af. Nieuw Nevele heeft zich de vorige keer zwaar laten ringeloren door reeds zes maanden voor de verkiezingen een voorakkoord te sluiten met de CD&V onder druk van bepaalde van de eigen mandatarissen die duidelijk een andere agenda hadden. Zo wordt nogmaals bewezen dat het niet makkelijk is om een lokale (niet nationaal gestructureerde) partij zoals Nieuw Nevele in de hand te houden. Het is ook duidelijk dat wie op 14 oktober kiest voor de N-VA tevens kiest voor de CD&V en omgekeerd. CD&V en N-VA liggen lokaal al een tijdje samen in bed, ondanks (of juist dank zij?) de overstap van Raf Standaert. Rest alleen nog de vraag wie, tussen beide partners in, in het midden van het bed zal (mogen) gaan liggen ...

07-11-11

"Het Laatste Nieuws" van 05.11.2011

Nevele: "Meer duidelijkheid over overlopers"

Gemeenteraadslid John Caron (Nieuw Nevele) vraagt de raadsleden die de afgelopen tijd overstapten naar een andere partij om dit te officialiseren in de gemeenteraad. Zo zou er duidelijkheid komen over de samenstelling van de meerderheidsfracties.

De raadsleden in kwestie zijn burgemeester Johan Cornelis die van Nieuw Nevele naar CD&V ging, schepen Hugo Verhaege die ook Nieuw Nevele verliet en zetelt als onafhankelijke (maar lid is van N-VA, nvdr.), Raf Standaert die opstapte bij CD&V en voorlopig partijloos is en Martine Vercruysse die ook niet langer tot Nieuw Nevele zou behoren. "Ik stel vast dat in de gemeentelijke infokrant bij bepaalde verkozenen nog altijd de naam staat van de partij waarmee ze naar de verkiezingen trokken", zegt Olaf Evrard (VB) die zich bij de vraag van Caron aansluit. "Ik ben benieuwd of hier gevolg wordt aan gegeven, want dit kan leiden tot het verlies van een aantal al dan niet bezoldigde mandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden", weet Evrard.

(GRG)

Datum publicatie: 05 november 2011 / Het Laatste Nieuws / Editie: Gent-Eeklo-Deinze

23-12-10

"Het Nieuwsblad" van 23.12.2010

'Fusie met drie clubs of geen subsidies meer'

CD&V zet nevelse voetbalclubs mes op de keel

De Nevelse gemeenteraad verliep dinsdag niet in een vredevolle kerststemming. Onverwacht plaatste de CD&V-fractie het mes op de keel van de Nevelse voetbalclubs: 'Fusioneren met drie clubs, of jullie krijgen geen subsidies meer.' Olivier Scheir

Spreekt de meerderheid nog wel tegen elkaar?

Olaf Evrard (VB)

Nevele

In de begroting voor volgend jaar stonden voor de oppositie enkele discutabele bedragen. Daaronder de goedkeuring van een subsidie voor SK Nevele van 500.000euro en eentje voor LS Merendree en VVE Hansbeke van 600.000euro, in de zitting al gecorrigeerd naar 1 miljoen euro.

Maar nadat de fusie tussen Nevele en de andere twee clubs al enige tijd geleden was afgesprongen, besliste Hansbeke vorige week dat ook de fusie met LS Merendree niet kon doorgaan. Uit een voorgaand akkoord had het schepencollege al te kennen gegeven dat elke club recht had op 500.000euro subsidie, maar nu de drie hadden beslist elk hun eigen weg te gaan, zag CD&V dat dinsdagavond plots niet meer zitten.

Mes op de keel

'Elke club 500.000euro geven voor infrastructuurwerken is een oplossing op korte termijn', vond Wim Van Quickenborne. 'Als we dat doen, komen ze binnen enkele jaren terug aankloppen. Wij willen een oplossing op lange termijn.'

Met andere woorden: CD&V plaatste de drie voetbalclubs het mes op de keel en koos voor het scenario van de verplichte fusie, zonder dat coalitiepartner Nieuw Nevele daarvan op de hoogte was.

Schepen Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) viel net als zijn partijgenoten bijna van zijn stoel. 'Als dat jullie plan is, is er in 2012 nog niks gerealiseerd!' Waar die nieuwe fusieclub moet spelen, daar kon ook CD&V niet op antwoorden. 'Dat moet onderzocht worden', was het vage antwoord.

Ontgoocheling

Sofie D'hondt (Nieuw Nevele) kon haar ogen dan weer niet geloven dat er amper 200.000 euro was voorzien voor de bouw van een nieuwe sporthal. Maar dat bleek slechts het budget voor een studie. 'Blijkbaar spreekt de meerderheid zelfs niet meer tegen elkaar', liet Olaf Evrard (VB) zich laconiek ontvallen.

Het voorstel van de CD&V haalde het met de steun van SP.A en de onafhankelijke raadsleden Hugo Verhaege en Martine Vercruysse. Een grote delegatie van de voetbal verliet daarop ontgoocheld de zaal, her en der klonk een cynisch applaus, een vloek en een verwensing aan het schepencollege.

Het goedgekeurde voorstel zorgde er immers voor dat het volgende punt, de toekenning van 500.000 euro voor SK Nevele voor de bouw van een nieuwe kantine - die normaal op 17 januari wordt aanbesteed - moest worden afgevoerd. Dat was niet naar de zin van voorzitter Ilbert Vervaeke, die zijn ontgoocheling maar moeilijk kon verbergen.

Zure oprispingen

Toen Hilde Langeraert (SP.A) enige tijd later enkele vragen stelde rond het subsidiereglement voor de jeugd, brak Vervaeke haar plots af. 'Ik ben niet in de stemming om verder te luisteren', motiveerde hij.

Mia Pynaert (SP.A) opperde dat een gemeenteraadsvoorzitter neutraal moet zijn. 'Het is misschien beter om de hamer van de voorzitter door te geven aan iemand anders bij gevoelige punten, om zure oprispingen te vermijden', probeerde ze nog.

Maar het had een averechts effect: 'Ik krijg ook soms zure oprispingen van u!'

© 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Meetjesland - Leiestreek
Publicatiedatum: 23 december 2010
Auteur: osw;

29-04-10

Nevelse gemeenteraad

Dinsdag heeft de Nevelse meerderheid van Nieuw Nevele en CD&V van de gemeenteraad een beschamend schouwspel gemaakt. Voor alle duidelijkheid, we moeten nu eerder spreken van een meerderheid van CD&V en Nieuw Nevele. Deze laatste partij heeft zich overduidelijk laten ringeloren. Na de verkiezing beschikte Nieuw Nevele over 10 gemeenteraadsleden en 5 schepenen. Nu nog amper over 7 raadsleden en 3 schepenen. Uit het stemgedrag bleek duidelijk dat niet enkel schepen Hugo Verhaege, maar ook  burgemeester Johan Cornelis en raadslid Martine Vercruysse "de Rubicon hebben overgestoken". En ook binnen het OCMW vallen er nog verschuivingen te verwachten.

Fractieleider Eric Van Huffel en raadslid Sofie Dhondt (beiden Nieuw Nevele) dienden een voorstel van raadsbesluit in om een studiebureau aan te stellen m.b.t. de problematiek van de omleidingsweg te Hansbeke. In feite deden zij dat niet uit naam van de fractie Nieuw Nevele, maar uit eigen naam. En daar begon al de heibel. De CD&V en de "overlopers" waren hevig tegen dit voorstel gekant. De indieners van het voorstel willen dat alle mogelijke tracés wetenschappelijk onderzocht worden. Persoonlijk ben ik absoluut gekant tegen het feit dat gemeenteraadsleden zich actief opstellen binnen actiegroepen en/of rondgaan met petities. Beslissingen moeten in de gemeenteraad genomen worden. Het is daar dat de politieke verantwoordelijkheid moet opgenomen worden! Petities zetten mensen (ook al is het ongewild) onder druk, zeker als het gemeenteraadsleden zijn die van deur tot deur gaan!

Toch heeft het Vlaams Belang dit punt gesteund. Het dossier van de omleidingsweg zorgde de afgelopen maanden voor heel wat verdeeldheid en onenigheid binnen de Hansbeekse dorpsgemeenschap. Het Vlaams Belang is niet a priori gekant tegen de omleidingsweg. Maar wij zijn wel akkoord om de verschillende mogelijkheden te laten onderzoeken door een onafhankelijk studiebureau. Ik hoop dat men zich wel terdege bewust is van het feit dat deze studie handenvol geld zal kosten en dat er om die reden misschien een aantal andere projecten zullen moeten sneuvelen. Maar de democratie heeft haar prijs en niemand zegt dat die goedkoop is! Ik hoop wel dat iedereen (ook de meest notoire tegenstanders van de omleidingsweg) zich zal neerleggen bij de oplossing die als "beste" uit de bus zal komen. En ik hoop tevens dat met de aanstelling van een studiebureau de gemoederen ook wat zullen bedaren.

De CD&V wilde daarna via fractieleider Raf Standaert een amendement indienen waarbij beslist zou worden dat "Vlaams Bouwmeester" de verschillende voorstellen mocht evalueren. Dit is een Vlaamse overheidsdienst die gratis ingediende dossiers onderzoekt en evalueert. Er werd tussen de meerderheidspartijen een uur en vijftien minuten ruzie gemaakt over de tekst van het amendement. Tot Wim Van Quickenborne (CD&V) de discussie moe was en uit eerlijke schaamte opbiechtte dat het amendement in feite enkel bedoeld was om het voorgestelde raadsbesluit teniet te doen. Pas toen brak de hel helemaal los. John Caron van Nieuw Nevele sprak van een vertrouwensbreuk binnen de zetelende meerderheid. Uiteindelijk werd met een wisselmeerderheid het amendement van de CD&V weggestemd en het voorstel van Eric Van Huffel en Sofie Dhondt aangenomen. De sp.a, Open VLD en Vlaams Belang stemden mee met het gereduceerde Nieuw Nevele.

Ik denk dat het nog een lange tweeëneenhalf jaar tot de gemeenteraadsverkizeingen van 2012 zullen worden. Elke zware beslissing zal vanaf nu met argusogen bekeken worden en met steeds wisselende meerderheden goedgekeurd worden. Dit betekent dat men in een aantal dossiers niet buiten het Vlaams Belang zal kunnen!