10-07-17

Uit 'Het Laatste Nieuws' van vandaag

Geen riolering, wel subsidie

Het Laatste Nieuws,
Ma. 10 Jul. 2017, Pagina 0
 

Bij gebrek aan riolering moeten de bewoners van de straten Wildedreef en Heiste hun afvalwater laten zuiveren door een individuele behandelingsinstallatie. "De bewoners worden gestraft omdat de gemeente in het verleden verzuimd heeft om riolering aan te leggen", zegt provincieraadslid Olaf Evrard (VB).

 

"De plaatsing van een behandelingsinstallatie kost de bewoners tussen 5.000 en 7.000 euro, afhankelijk van het aantal aansluitingen die moeten worden aangekoppeld. Heel veel geld voor een modaal huisgezin. Wij willen dat de gemeente haar subsidie van 500 euro optrekt naar maximaal 2.500 euro."

"Klopt niet", zegt schepen van Milieu Mia Pynaert (sp.a). "Bewoners krijgen nu al meer dan 2.500 euro. Er is een subsidie van 2.750 euro: 500 van de gemeente en 2.250 euro via Vlaanderen." Dat bewoners 'gestraft'worden door nalatigheid van de gemeente, ontkent Pynaert. "De inwoners mogen hun afvalwater niet ongezuiverd lozen. Zij zijn verplicht aan te sluiten op de riolering of zelf de zuivering te doen via IBA's." (GRG)

10:52 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, mia pynaert, iba, riolering |  Facebook |

28-06-12

Schriftelijke vragen aan het schepencollege

1.    Gemeenten schuldeisers Gemeentelijke Holding? (schepen Vervaeke, Financiën).

 

Motivering.

 

De gemeenten die in 2011 recht hadden op een dividend van de Gemeentelijke Holding zullen toch nog een vordering kunnen indienen bij de vereffenaars. Dat viel op 31 mei te horen op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding, aldus de VVSG. De vereffening zelf kan nog 3 tot 5 jaar duren.

De vereffenaars moeten de schulden zo goed als mogelijk in kaart brengen. Dat werk is op één uitzondering na af. De algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding besliste in mei 2011 om een dividend uit te keren van 2,87 euro per preferent aandeel (in totaal 17,50 miljoen euro). Door de financiële problemen nadien werd dit dividend nooit uitbetaald. De gemeenten die in 2009 intekenden op de kapitaalverhoging, hebben in principe wel recht op dit dividend. Ze krijgen van de vereffenaars binnenkort een brief waarin ze officieel kunnen aangeven of ze ook bij die vordering blijven.

Toch blijft het eerder een technisch-boekhoudkundige operatie. Op 31 december 2011 keek de Gemeentelijke Holding immers aan tegen een negatief eigen vermogen van 1.057 miljoen euro. Na de verkoop van alle activa rest er nog ruim 1 miljard euro aan schulden waar geen eigendommen tegenover staan. De beurskoers van Dexia moet stijgen naar 4 euro om het eigen vermogen opnieuw boven nul te krijgen. Heden schommelt die koers amper rond de 0,16 euro.

De vereffenaars werken momenteel volop aan een audit. Die houdt een grondige controle van de boekhouding in, een analyse van de investeringen en aangegane engagementen en een doorlichting van de relatie met Dexia, en meer specifiek de kapitaalverhoging van Dexia waarop de Gemeentelijke Holding in het najaar van 2008 intekende voor 500 miljoen euro. Daarbij zal ook worden bekeken of en in welke mate de Holding toen onder druk werd gezet.

De audit kost veel tijd. Omdat die nog niet is afgerond, stelden de vereffenaars aan de algemene vergadering voor om de stemming over de kwijting van de bestuurders voor de periode 1 januari tot en met 7 december 2011 uit te stellen. Ze verzekerden dat dit uitstel voor de aandeelhouders noch voor de Holding enig verlies van rechten inhoudt. Het uitstel kreeg de steun van ruim 92 procent van de stemmen. Voor de goedkeuring van de jaarrekening over diezelfde periode waren er maar een kleine 78 procent ja-stemmen.

 

Vragen.

 

  • Zal de gemeente Nevele ook een vordering indienen bij de Gemeentelijke Holding?
  • Hoe heeft de gemeente Nevele gestemd over de kwijting van de bestuurders en over de goedkeuring van de jaarrekening (beide voor de periode 01/01/2011 t.e.m. 07/12/2011) ?

 

2.    Gescheiden riolering (schepen Vanlerberghe, Nutsvoorzieningen).

 

Motivering.

 

Op 12 juni werden een aantal gemeenten in Vlaanderen zwaar getroffen door gigantische plensbuien. Dergelijke hevige regenbuien gaan vaak gepaard met wateroverlast.

De brandweercommandant van Torhout verklaarde in de pers dat dit soort wateroverlast veel sneller voorkomt dan vroeger. Volgens hem werken de nieuwe, gescheiden rioleringssystemen die overal worden aangelegd dat probleem in de hand. Vroeger stroomde alles in één grote buis weg. Maar nu zijn er op veel plaatsen gescheiden rioleringen. Dit betekent dat het afvalwater en het regenwater elk apart wegstromen in een kleiner buisje. Maar bij hevige regen zouden die kleinere buizen veel sneller volzitten.

De Vlaamse Milieumaatschappij weerlegt dan weer dat de gescheiden rioleringssystemen de oorzaak zijn van de wateroverlast. De belangrijkste oorzaak is het gegeven dat Vlaanderen steeds verder raakt volgebouwd waardoor het water de grond niet meer kan insijpelen.

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.

 

Vragen.

 

  • Wordt er bij de aanleg van gescheiden rioleringssystemen in Nevele voldoende rekening gehouden met uitzonderlijke weersomstandigheden, in casu hevige regenval?
  • Wat is de diameter van een gewone rioolbuis? Wat is de diameter van de rioolbuizen die gebruikt worden bij een gescheiden rioleringssysteem?
  • Heeft de gemeente enige inspraak bij het aanleggen van gescheiden rioleringssystemen?